Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

персональних даних

 

1. Терміни та визначення

 

1.1. Терміни та визначення, які використовуються в даній Політиці конфіденційності персональних даних (далі по тексту – Політика) визначаються як:

«Законодавство» – чинні нормативно-правові акти України.

«Сайт» - Інтернет-ресурс, розташований в мережі Інтернет за адресою: https://nedviga-pro.com/. Всі виключні права на Сайт та його окремі елементи (включаючи програмне забезпечення, дизайн) належать Розпоряднику персональних даних, передача яких не є предметом цієї Політики.

«Персональні дані» - персональні та інші дані, пов'язані прямо або побічно до певного або визначеного фізичного особі, які Користувач надає по власній волі в процесі використання функціоналу Сайту.

«Персональна інформація Користувача Сайту» – будь-яка інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації або в процесі використання Сайту, включаючи персональні дані Користувача, а також інформація, яка автоматично передається Розпоряднику персональних даних у процесі використання Сайту за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адресу, інформація з cookie, інформація про браузері Користувача, геолокаційні дані пристроїв Користувача, дані про дії Користувача на Сайті, а також інші дані про Користувача.

«Суб'єкт персональних даних» – фізична особа, яка є Користувачем, а також особа, до якої відносяться Персональні дані.

«Користувач сайту» - особа, яка отримує доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет, що використовує Сайт і вступила з розпорядником персональних даних в договірні правовідносини.

«Адміністрація Сайту» – уповноважені Розпорядником персональних даних на управління Сайтом співробітники, які діють від імені Розпорядника персональних даних, які організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних.

«Обробка персональних даних» - дія або їх сукупність, які здійснюються автоматизовано або вручну над Персональними даними і серед іншого, передбачають: збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передача, знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

«Автоматизована обробка персональних даних» обробка персональних даних, яка здійснюється за допомогою обчислювальної техніки і призначеного для таких операцій програмного забезпечення.

«Розпорядник персональних даних» - фізична особа-підприємець Ізмайлов Максим Олександрович, який самостійно або із залученням третіх осіб організовує і (або) здійснює обробку персональних даних, визначаючи мету обробки персональних даних, склад персональних даних, які потребують обробки, дії, що здійснюються із персональними даними.

«Послуги Розпорядника персональних даних» - надається Розпорядником інформаційна платформа Сайту для розміщення оголошень в сфері нерухомості, рекламні послуги на безкоштовній і платній основі, у відповідності з умовами цього Договору, а також інші надані Розпорядником послуги і сервіси в порядку і на умовах, визначених цим Договором і положеннями, розміщеними на сайті Розпорядника.

«Поширення персональних даних» - дії, спрямовані на надання персональних даних невизначеному колу осіб.

«Надання персональних даних» - дії, якими персональні дані передаються певній особі або визначеному колу осіб.

«Використання персональних даних» - дії і операції з наданими персональними даними, які здійснюються Розпорядником персональних даних для ухвалення рішень або здійснення інших юридично значущих дій, спрямованих на суб'єкт персональних даних або інших осіб, а також які зачіпають права і свободи суб'єкта персональних даних або інших осіб.

«Знищення персональних даних» - дії, результатом яких є остаточне видалення персональних даних (або носіїв, які їх містять) без можливості їх відновлення.

«Конфіденційність персональних даних» – обов'язкове для дотримання будь-яким з тих, хто отримав доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.

«Cookies» – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і який зберігається на комп'ютері Користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

«IP-адреса» - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

«Google Analytics» сервіс веб-аналізу, пропонований компанією Google LLC. («Google»). Google використовує Дані для фіксації та аналізу дій користувачів в цілях підготовки звітів про операції, які виконує сайт, і їх подальшої передачі іншим сервісам Google.

1.2. Всі терміни і визначення, не зазначені в даній Політиці, використовуються і тлумачаться відповідно до положень чинного законодавства України.

 

2. Загальні положення

 

2.1. Ця Політика конфіденційності персональних даних розроблена відповідно до Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «ПРО захист персональних даних» (далі по тексту – Закон), норм чинного законодавства України. Поняття, пов'язані з обробкою персональних даних, використовуються в тому значенні, в якому вони наведені у статті 2 Закону, якщо інше прямо не передбачено положеннями цієї Політики.

2.2. Справжня Політика:

2.2.1. регламентує правила обробки фізичною особою-підприємцем Ізмайловим Максимом Олександровичем (далі по тексту – Розпорядник) персональних даних, що надаються Користувачами, шляхом використання сервісів і послуг, розміщених і послуг в мережі Інтернет на Сайті https://nedviga-pro.com/ (далі по тексту – Сайт), з метою отримання Послуг, що надаються Розпорядником;

2.2.2. встановлює цілі, правове регулювання, порядок і обсяг оброблюваних персональних даних;

2.2.3. містить інформацію про вимоги законодавства, які регулюють порядок захисту оброблюваних персональних даних;

2.2.4. зумовлює врегульований нормами права процес взаємодії з суб'єктами персональних даних після отримання від них звернень.

2.3. Текст даної Політики розміщений за адресою в мережі Інтернет: https://nedviga-pro.com/ru/politika-konfidentsialnosti.html.

2.4. Передаючи Розпоряднику персональні та інші дані за допомогою Сайту, Користувач підтверджує свою згоду на збір, обробку та використання зазначеної інформації з метою та на умовах, викладених у цій Політиці.

2.5. Якщо Користувач не згоден з умовами даної Політики, він зобов'язаний припинити використання Сайту.

2.6. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем Сайту.

2.7. Забезпечення безпеки персональних даних є обов'язковою і невід'ємною частиною діяльності розпорядника.

2.8. Акцептом даної Політики необхідно вважати початок використання Сайту Користувачем.

2.9. Ця Політика застосовується виключно до сайту розпорядника.

Адміністрація сайту не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, розміщеними на сайті розпорядника.

 

3. Принципи організації та обробки персональних даних

 

3.1. Обробка персональних даних організована Розпорядником на принципах:

3.1.1.  законності цілей і способів обробки персональних даних;

3.1.2.  сумлінності та справедливості в діяльності розпорядника;

3.1.3.  достовірності персональних даних, їх достатності для цілей обробки;

3.1.4.  неприпустимої обробки персональних даних, надлишкових по відношенню до цілей, заявлених при зборі персональних даних;

3.1.5.  обробки персональних даних виключно в рамках встановлених цілей;

3.1.6.  забезпечення точності персональних даних, їх достатності, а в необхідних випадках і актуальності по відношенню до встановлених цілей.

Розпорядник вживає всі необхідні заходи або забезпечує їх прийняття з видаленням або уточненням неповних або неточних даних;

3.1.7.  зберігання персональних даних у формі, здатній визначити суб'єкт персональних даних, у строки, встановлені чинним законодавством.

 

4. Умови та способи обробки персональних даних

 

4.1. Обробка Персональних даних Розпорядником і Адміністрацією сайту може бути проведена в наступних випадках:

4.1.1. При наявності згоди Користувача на обробку його персональних даних.

4.1.2. При передачі Персональних даних Користувачем, який надає гарантію на те, що він попередньо отримав від Суб'єкта персональних даних згоду на передачу даних Розпоряднику.

4.1.3. Персональні дані повинні бути опубліковані або розкриті в обов'язковому порядку відповідно до Законодавства.

4.1.4. Розпорядник не передає третім особам і не поширює Персональні дані без згоди Користувача, якщо інше не передбачено Законодавством.

4.1.5. Розпорядник не обробляє Персональні дані, що відносяться до спеціальних категорій і стосуються расової і національної приналежності, політичних поглядів, релігійних чи філософських переконань, стану здоров'я, інтимного життя Суб'єкта персональних даних, про членство Суб'єкта персональних даних в громадських об'єднаннях, за винятком випадків, прямо передбачених Законодавством.

4.1.6. Розпорядник не здійснює транскордонну передачу Персональних даних Користувачів, за винятком випадків, прямо передбачених Законодавством.

4.1.7. Розпорядник не приймає юридично значущих для Користувача рішень, або тих, які яким-небудь чином зачіпають права і законні інтереси Користувачів на базі автоматизованої обробки Персональних даних.

Дані, що мають юридичні наслідки або зачіпають права та законні інтереси Користувачів, підлягають перед їх використанням перевірці з боку уповноважених працівників Розпорядника.

4.2. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом.

4.3. Розпорядник та Адміністрація сайту мають право використовувати адресу електронної пошти та контактний телефон Користувача для надсилання йому інформації про продукти і послуги Розпорядника, а також продуктах і послугах, схожих з тими послугами, які Користувач запитує на Сайті, виключаючи випадки, коли Користувач відмовляється від отримання такої інформації.

4.4. Відмовитися від зазначеної в п. 4.3. розсилки користувач може в будь-який момент одним з наведених нижче способів:

4.4.1. Керуючись інструкціями щодо відмови від розсилки, які розміщуються в кінці кожного електронного листа, отриманого від Розпорядника;

4.4.2. Надіславши електронний лист з адреси електронної пошти Користувача на адрес info@nedviga-pro.com з проханням не надсилати інформацію.

 

5. Цілі обробки Персональних даних

 

5.1. Персональну інформацію Користувача розпорядник і Адміністрація сайту обробляє в таких цілях:

5.1.1. Реєстрація та ідентифікація Користувача на Сайті.

5.1.2. Відображення профілю Користувача для інших Користувачів Сайту з метою спілкування.

5.1.3. Встановлення та підтримання зв'язку між Користувачем і Розпорядником, консультування з питань надання послуг. 

5.1.4. Виконання Розпорядником зобов'язань, передбачених угодами, укладеними між Користувачем і Розпорядником.

5.1.5. Напрямок Користувачеві повідомлень рекламного характеру; таргетування рекламних матеріалів. Користувач може відмовитися від розсилки рекламних матеріалів у порядку, передбаченому п. 4.4. справжньої політики.

5.1.6. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

6. Збір та обробка Персональних даних

6.1. Дана Політика закріплює зобов'язання Розпорядника та Адміністрації сайту по нерозголошенню та забезпеченню режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом Розпорядника та Адміністрації сайту, при використанні Сайту або при наданні послуг Розпорядником.

6.2. У процесі надання послуг розпорядником і використання Сайту, Користувач дає свою згоду на отримання та обробку розпорядником таких персональних даних:

6.2.1. Прізвище, ім'я, по батькові;

6.2.2. Номер мобільного телефону;

6.2.3. Адреса електронної пошти;

6.2.4. Вид діяльності;

6.2.5. Зображення Користувача, завантажене через Особистий кабінет Сайту або логотип компанії;

6.2.6. Відомості про місце проживання;

6.2.7. Відомості про місце роботи, посади та досвід роботи;

6.2.8. Відомості про послуги, що надаються Користувачем, та компетенції;

6.2.9. Назва та рік заснування юридичної особи;

6.2.10. Кількість будинків, які знаходяться в процесі будівництва та побудованих забудовником;

6.2.11. Кількість тисяч квадратних метрів введених в експлуатацію Забудовником.

6.2.12. Файли Cookie та інші дані, необхідні для виконання Розпорядником зобов'язань, передбачених договірними правовідносинами з Користувачем.

6.3. При використанні Сайту Користувач дозволяє розпоряднику і Адміністрації Сайту отримувати і обробляти також такі персональні дані як:

6.3.1. інформацію про використання Сайту, включаючи географічну адресу точки підключення Користувача до мережі Інтернет, інформацію про пошукові запити, час і спосіб використання Сайту, адреси сторінок Сайту, відвіданих Користувачем, даних і записах елементів, на які Користувач натискає клавішею миші в процесі використання Сайту (історія відвідувань), реферер (адреса попередньої сторінки).

6.3.2. технічну інформацію про пристрої та операційні системи, які використовуються в процесі відвідування Веб-сайтів, IP-адресу та інформацію про використаний браузер.

7. Персональні дані третіх осіб, які

використовуються користувачами

7.1. Використовуючи Сайт і вступаючи в договірні правовідносини з розпорядником, користувач має право передавати дані третіх осіб для подальшої обробки та застосування.

7.2. Користувач повинен отримати попередню згоду Суб'єкта Персональних даних на їх використання за допомогою Сайту.

7.3. Розпорядник і Адміністрація сайту повинні вжити всіх можливих і необхідних заходів для забезпечення збереження персональних даних третіх осіб, наданих користувачем.

 

8. Обробка Персональних даних

за допомогою файлів Cookie і лічильників

 

8.1. Файли Соокіе, що передаються Сайтом обладнанню Користувача та обладнанням Користувача Сайту, можуть використовуватися Розпорядником і Адміністрацією сайту для надання Користувачу персоналізованих послуг, таргетування реклами, статистичних та дослідницьких цілях, а також для поліпшення якості Послуг.

8.2. Користувач усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, використовувані ним для відвідування сайтів в мережі Інтернет, можуть володіти функцією заборони операцій з файлами Соокіе (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів Соокіе.

8.3. Надання деяких персоналізованих послуг на сайті можливе лише при дозволі Користувачем отримання файлів Соокіе.

8.4. Структура файлу Соокіе, його зміст і технічні характеристики визначаються розпорядником і адміністрацією сайту і можуть бути змінені без попереднього повідомлення Користувача.

8.5. Лічильники, розміщені на Сайті, можуть використовуватися для аналізу файлів Cookie Користувача, для збору та обробки статистичної інформації про використання Сайту, а також для забезпечення працездатності Сайту в цілому або його окремих компонентів.

8.6. Розпорядник використовує Google Analytics для збору деталізованих статистичних даних, для створення комплексного предсставления про використання Користувачем Сайту.

Google Analytics використовують файли cookie та інші способи передачі інформації про те, як використовуються веб-сайти через сервери Google. Більш детальна інформація міститься в Угоді Google Analytics https://www.google.com/analytics/terms/ru.html.

 

9. Передача Персональних даних Користувачів

 третім особам

 

9.1. Розпорядник може передавати Персональні дані без згоди Користувача третім особам, при дотриманні наступних умов:

9.1.1. для виконання положень договору перед користувачами сайту із залученням третіх осіб.

9.1.2. за наявності обов'язку про передачу персональних даних відповідно до законодавства, вимог державних або правоохоронних органів або з метою запобігання злочинам;

9.1.3. якщо в результаті обробки персональних даних Користувача шляхом їх знеособлення отримані знеособлені статистичні дані, які передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням Розпорядника.

9.1.4. в інших випадках прямо передбачених чинним Законодавством.

9.2. Розпорядник має право передачі Персональних даних третім особам, не зазначеним у п. 9.1 цієї Політики, в таких випадках:

9.2.1. Користувач надав свою згоду на такі дії.

9.2.2. Передача необхідна в рамках використання Користувачем Сайту або надання Послуг Користувачу.

9.2.3. Передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або частини), при цьому до набувача переходять всі зобов'язання щодо дотримання умов цієї Політики.

 

10. Заходи захисту Персональних даних Користувача

 

10.1. Розпорядник та Адміністрація сайту приймають всі необхідні доступні, можливі та достатні заходи для захисту Персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій з ними третіх осіб.

 

11. Права Користувача на відмову від використання

Персональних даних, зміна, доповнення, уточнення

Персональних даних

 

11.1. Користувач може у будь-який час реалізувати наступні права щодо тих даних, які можуть визнаватися Персональними даними відповідно до Законодавства:

11.1.1. Користувач може звернутися до Розпорядника Адміністрації сайту із запитом про надання копії наявних у Розпорядника його Персональних даних або відомостей про порядок та способи їх обробки;

11.1.2. Користувач може звернутися до Розпорядника Адміністрації сайту із заявою про оновлення і виправлення будь-яких персональних даних Користувача, які зберігаються у Розпорядника, якщо вони застаріли чи є недостовірними;

11.1.3. Користувач має право відкликати свою згоду на обробку персональних даних.

11.1.4. На підставі запиту отримувати від Розпорядника інформацію, що стосується обробки персональних даних і передбачену статтею 16 Закону.

11.2. Для реалізації будь-якого з перерахованих прав Користувачу необхідно звертатися за адресою електронної пошти info@nedviga-pro.com.

Запит, передбачений п. 11.1.4. повинен бути складений і направлений в порядку, передбаченому Законодавством.

 

12. Інші положення

 

12.1. До цієї Політики та правовідносин між Користувачем, розпорядником та адміністрацією сайту, що виникають у зв'язку із застосуванням Політики, застосовується чинне законодавство України.

12.2. Всі можливі спори підлягають вирішенню відповідно до законодавства за місцем реєстрації розпорядника.

У разі виникнення будь-яких розбіжностей між Користувачем і Розпорядником стосовно виконання кожної із Сторін умов Політики, а також будь-яких інших розбіжностей, такі розбіжності повинні бути врегульовані з застосуванням обов'язкового досудового претензійного порядку.

Розпорядник зобов'язується направити Користувачеві претензію в електронному вигляді на адресу електронної пошти, вказану Користувачем при реєстрації на Сайті.

Користувач зобов'язується направити Розпоряднику претензію в електронному вигляді на адресу електронної пошти info@nedviga-pro.com.

Термін відповіді на претензію не повинен перевищувати 30 (тридцять) робочих днів з моменту отримання відповідної претензії, під яким мається на увазі отримання однією Стороною підтвердження про отримання такого повідомлення іншою Стороною.

Таке підтвердження може бути у формі електронного листа, зворотної відповіді, а так само може бути підтвердженням оператора мережі про те, що вихідний документ отримано IP адресою, що належить адресату.

При недотриманні будь-якої з сторін всіх перерахованих вище умов, обов'язковий претензійний порядок не вважається дотриманим.

12.3. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень Політики будуть визнані недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Політики конфіденційності.

12.4. Розпорядник має право в будь-який момент змінювати цю Політику (повністю або фрагментарно) в односторонньому порядку, без попереднього узгодження з Користувачем. Всі зміни вступають в силу на наступний день після розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція постійно доступна на сторінці сайту https://nedviga-pro.com/ru/politika-konfidentsialnosti.html.

12.5. Користувач повинен самостійно стежити за оновленнями Політики конфіденційності.

 

13. Контактна інформація Розпорядника

 

13.1. Фізична особа-підприємець: Ізмайлов Максим Олександрович.

13.2. Контактний телефон: +38 (063) 319-61-20

13.3. Електронна пошта: info@nedviga-pro.com.

Продаж і оренда квартир
R24.ua — нерухомість Києва та України
Krysha.ua
m2bomber.com
CRM
IVN